دانلود فایل مقاله جذب زیستی سرب توسط باکتری های جداشده از پساب های صنایع پتروشیمی

ایگزین مناسبی برای روش های فیزیکی و شیمیایی مرسوم برای حذف فلزات سمی از آب های زیرزمینی و پساب ها است. در این تحقیق، 99 سویه باکتری از 3 نمونه پساب از یکی از صنایع پتروشیمی ایران جداسازی شد. بررسی توان این جدایه ها برای تحمل سرب با استفاده از محیط کشت PYT agar حاوی غلظت های مختلف از 4 تا 15 میلی مول از Pb(NO3)2 انجام گرفت. جدایه های KAH1، KAH2 و KAH3 قادر به تحمل به ترتیب 15، 5/6 و 5/6 میلی مول نیترات سرب بودند. این سویه های با تحمل بالا برگزیده شده و توانایی جذب زیستی سرب آن ها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی بررسی شد. بیشترین توان در سویه KAH1 دیده شد و این سویه بعد از 48 و

دانلود فایل مقاله پیش‌بینی میزان پیریت باقی‌مانده در دمپ باطله‌‌های فرآوری زغال با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره

ایگزین مناسبی برای روش های فیزیکی و شیمیایی مرسوم برای حذف فلزات سمی از آب های زیرزمینی و پساب ها است. در این تحقیق، 99 سویه باکتری از 3 نمونه پساب از یکی از صنایع پتروشیمی ایران جداسازی شد. بررسی توان این جدایه ها برای تحمل سرب با استفاده از محیط کشت PYT agar حاوی غلظت های مختلف از 4 تا 15 میلی مول از Pb(NO3)2 انجام گرفت. جدایه های KAH1، KAH2 و KAH3 قادر به تحمل به ترتیب 15، 5/6 و 5/6 میلی مول نیترات سرب بودند. این سویه های با تحمل بالا برگزیده شده و توانایی جذب زیستی سرب آن ها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی بررسی شد. بیشترین توان در سویه KAH1 دیده شد و این سویه بعد از 48 و

دانلود فایل مقاله ارزیابی سیمای سرزمین کیان (نهاوند) با استفاده از ویژگی‌های ژئوهیدرولوژیکی با تاکید بر توسعه پایدار

ایگزین مناسبی برای روش های فیزیکی و شیمیایی مرسوم برای حذف فلزات سمی از آب های زیرزمینی و پساب ها است. در این تحقیق، 99 سویه باکتری از 3 نمونه پساب از یکی از صنایع پتروشیمی ایران جداسازی شد. بررسی توان این جدایه ها برای تحمل سرب با استفاده از محیط کشت PYT agar حاوی غلظت های مختلف از 4 تا 15 میلی مول از Pb(NO3)2 انجام گرفت. جدایه های KAH1، KAH2 و KAH3 قادر به تحمل به ترتیب 15، 5/6 و 5/6 میلی مول نیترات سرب بودند. این سویه های با تحمل بالا برگزیده شده و توانایی جذب زیستی سرب آن ها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی بررسی شد. بیشترین توان در سویه KAH1 دیده شد و این سویه بعد از 48 و