دانلود فایل مقاله بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به احداث سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال بختیاری

ت :24احداث سدهای مخزنی جهت ذخیره­سازی و انتقال آب بین‌حوزه‌ای یکی از سیاست­های مهم کشور ایران جهت تأمین آب در دهه­های اخیر بوده است که به‌نوبه خود می­تواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی مبدأ و جوامع مقصد داشته باشد. در این مطالعه پیمایشی، با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای 200 خانوار از 3514 خانوار منطقه انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوری گردیدند. به‌طورکلی جوامع محلی نگرش نسبتاً منفی نسبت به احداث سد داشتند، زیرا احداث سد سبب تخریب محیط طبیعی منطقه، مهاجرت، بی‌خا

دانلود فایل مقاله ایمان: واقع‌گرا یا ناواقع‌گرا؟ نقد هبلث‌ویت بر خداباوری ناواقع‌گرایانه‌ی کیوپیت

ت :24احداث سدهای مخزنی جهت ذخیره­سازی و انتقال آب بین‌حوزه‌ای یکی از سیاست­های مهم کشور ایران جهت تأمین آب در دهه­های اخیر بوده است که به‌نوبه خود می­تواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی مبدأ و جوامع مقصد داشته باشد. در این مطالعه پیمایشی، با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای 200 خانوار از 3514 خانوار منطقه انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوری گردیدند. به‌طورکلی جوامع محلی نگرش نسبتاً منفی نسبت به احداث سد داشتند، زیرا احداث سد سبب تخریب محیط طبیعی منطقه، مهاجرت، بی‌خا

دانلود فایل مقاله خلَط روایات تاریخی: افسانه ارُینب

ت :24احداث سدهای مخزنی جهت ذخیره­سازی و انتقال آب بین‌حوزه‌ای یکی از سیاست­های مهم کشور ایران جهت تأمین آب در دهه­های اخیر بوده است که به‌نوبه خود می­تواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی مبدأ و جوامع مقصد داشته باشد. در این مطالعه پیمایشی، با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای 200 خانوار از 3514 خانوار منطقه انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوری گردیدند. به‌طورکلی جوامع محلی نگرش نسبتاً منفی نسبت به احداث سد داشتند، زیرا احداث سد سبب تخریب محیط طبیعی منطقه، مهاجرت، بی‌خا