دانلود فایل مقاله اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی

ها در اکوسیستم­های جنگلی منجر به پیدایش میکروسایت­های متعددی می­شود که می­تواند بر روی تنوع زیستی عناصر گیاهی اثرگذار باشد. متداول­ترین این میکروسایت­ها، پیدایش روشنه­های تاج پوشش (گپ یا حفره) با سطوح مختلف و همچنین تشکیل پیت و ماندها می­باشد. به منظور بررسی تاٌثیر این میکروسایت­ها بر روی پارامترهای مختلف تنوع (تنوع گونه­ای، غنا و یکنواختی)، تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، مساحت 20 هکتار از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس پیمایش شده و تعداد 21 حفره تاج پوشش با سطوح مختلف و 34 جفت پیت و ماند از گونه­های درخ

دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل

ها در اکوسیستم­های جنگلی منجر به پیدایش میکروسایت­های متعددی می­شود که می­تواند بر روی تنوع زیستی عناصر گیاهی اثرگذار باشد. متداول­ترین این میکروسایت­ها، پیدایش روشنه­های تاج پوشش (گپ یا حفره) با سطوح مختلف و همچنین تشکیل پیت و ماندها می­باشد. به منظور بررسی تاٌثیر این میکروسایت­ها بر روی پارامترهای مختلف تنوع (تنوع گونه­ای، غنا و یکنواختی)، تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، مساحت 20 هکتار از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس پیمایش شده و تعداد 21 حفره تاج پوشش با سطوح مختلف و 34 جفت پیت و ماند از گونه­های درخ

دانلود فایل مقاله ارزیابی و رتبه بندی مخاطره فلزات سنگین در رسوبات معدن مس سرچشمه با استفاه از روش های FDAHP و ELECTRE

ها در اکوسیستم­های جنگلی منجر به پیدایش میکروسایت­های متعددی می­شود که می­تواند بر روی تنوع زیستی عناصر گیاهی اثرگذار باشد. متداول­ترین این میکروسایت­ها، پیدایش روشنه­های تاج پوشش (گپ یا حفره) با سطوح مختلف و همچنین تشکیل پیت و ماندها می­باشد. به منظور بررسی تاٌثیر این میکروسایت­ها بر روی پارامترهای مختلف تنوع (تنوع گونه­ای، غنا و یکنواختی)، تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، مساحت 20 هکتار از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس پیمایش شده و تعداد 21 حفره تاج پوشش با سطوح مختلف و 34 جفت پیت و ماند از گونه­های درخ