دانلود فایل ارزیابی برخی صفات رویشی ارقام گلابی متحمل به آتشک در شرایط اقلیمی استان اصفهان

یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :6چکیده مقاله: یکی از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار از جمله گلابی، بیماری آتشک است. اخیرا این بیماری به سمت اصفهان پیشرفت کرده است و بخش هایی از نطنز و اطراف اصفهان را آلوده کرده است. با توجه به اینکه ارقام گلابی کشت شده در اصفهان، بومی و خاص این استان است و حساسیت زیادی به بیماری آتشک نشان می دهند (نظیر سبری، شاهمیوه)، از طرفی تاکنون تحقیقی بر روی سازگاری و مطلوبیت ارقام گلابی برتر نواحی شمالی کشور که آستانه تحمل بالاتری نسبت به این بیماری دارند انجام نشده است. در این تحقیق

دانلود فایل مقاله اصول طراحی محوطه‌های درمانی با تاکید بر مولفه‌های باغ‌های شفابخش, محوطه‌های باغبانی درمانی و باغ ایرانی

یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :6چکیده مقاله: یکی از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار از جمله گلابی، بیماری آتشک است. اخیرا این بیماری به سمت اصفهان پیشرفت کرده است و بخش هایی از نطنز و اطراف اصفهان را آلوده کرده است. با توجه به اینکه ارقام گلابی کشت شده در اصفهان، بومی و خاص این استان است و حساسیت زیادی به بیماری آتشک نشان می دهند (نظیر سبری، شاهمیوه)، از طرفی تاکنون تحقیقی بر روی سازگاری و مطلوبیت ارقام گلابی برتر نواحی شمالی کشور که آستانه تحمل بالاتری نسبت به این بیماری دارند انجام نشده است. در این تحقیق

دانلود فایل مقاله On approximation of the ‎f‎ully fuzzy fixed charge transportation ‎problem

یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :6چکیده مقاله: یکی از مهم ترین بیماری های درختان میوه دانه دار از جمله گلابی، بیماری آتشک است. اخیرا این بیماری به سمت اصفهان پیشرفت کرده است و بخش هایی از نطنز و اطراف اصفهان را آلوده کرده است. با توجه به اینکه ارقام گلابی کشت شده در اصفهان، بومی و خاص این استان است و حساسیت زیادی به بیماری آتشک نشان می دهند (نظیر سبری، شاهمیوه)، از طرفی تاکنون تحقیقی بر روی سازگاری و مطلوبیت ارقام گلابی برتر نواحی شمالی کشور که آستانه تحمل بالاتری نسبت به این بیماری دارند انجام نشده است. در این تحقیق