دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان) :
تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش:هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری‌ها در توسعه انسانی, کمک به توسعه انسانی مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور, دستیابی به الگویی مفهومی جهت سنجش تأثیر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای تحقق توسعه انسانی در کشور, شناخت مفهوم, ابعاد و مؤلفه‌های توسعه انسانی مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی, تعیین اهمیت (وزن دهی) ابعاد و مؤلفه‌های توسعه انسانی, بررسی رابطه تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر توسعه انسانی, اعتبار سنجی الگوی مفهومی سنجش تأثیر فناوری‌های نوین. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده‌شده است. یافته‌ها:بعد از استفاده از موبایل که میانگین آن 82/3 می‌باشد بیشترین کاربرد انجام پژوهش است که توسط کاربران از فناوری اطلاعات می‌شود و این نویددهنده این است که فناوری اطلاعات موجب توسعه انسانی شده است و کمترین میانگین 86/1آن تجارت الکترونیک می‌باشد و این نشان‌دهنده این است که هنوز به سبک قدیم معاملات اقتصادی صورت می‌گیرد و مردم نتوانسته‌اند به سمت سواد الکترونیکی روی‌آورند.یافته‌های دیگری می‌باشد که در متن مقاله بدان پرداخته شده است. نتیجه‌گیری:بیشترین میانگین مربوط به توسعه انسانی با 07/3است و این مشخص‌کننده این است که با توجه به شاخص‌های اندازه‌گیری در توسعه انسانی (یعنی داشتن انسان دانا از طریق افزایش اطلاعات, افزایش امید به زندگی و سلامت از طریق افزایش اطلاعات فرهنگی و بهداشتی, تغییر سبک زندگی و پیشرفت فکری و معرفتی) نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی باعث توسعه انسانی و در نهایت توسعه فرهنگی شوند.

لینک کمکی