دانلود فایل مقاله ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :32

مقدمه و هدف پژوهش: کتابخانه‌ی ملی, موسسه‌ای آموزشی(علمی), تحقیقاتی و خدماتی است. وظایف اصلی کتابخانه ملی مطابق بر اساسنامه ی سازمان, گردآوری, حفاظت, سازماندهی و اشاعه­ی آثار مکتوب و غیر مکتوب است. ضمن این که در بندهای دیگر اساسنامه, اهداف و وظایف کتابخانه ملی, به پژوهش, امور پژوهشی و خدمات پژوهشی می‌پردازد. در این پژوهش و با توجه به نظرات خبرگان کتابخانه ملی سعی گردیده تا برای نیل به توسعه فرهنگی, وضعیت فعلی این سازمان بررسی و الگوی مطلوبی در رسیدن به وضعیت آرمانی طراحی گردد. روش پژوهش: این تحقیق یک تحقیق عملی بوده و نوع آن کاربردی واطلاعات مورد نیاز آن به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای گرداوری شده, مهم‌ترین ابزار استفاده شده در این تحقیق مصاحبه کتبی و شفاهی با خبرگان و کارشناسان کتابخانه ملی است. به منظور بالا بردن روایی(اعتبار) ابزار اندازه‌گیری, پرسشنامه به سه روش دلفی, لیکرت و باز طراحی شده است. جامعه آماری مطابق با فرمول کوکران از تعداد 30 مدیر ارشد کتابخانه ملی, به 5 مدیر ارشد جهت مصاحبه حضوری اقدام صورت گرفت. یافته‌ها: با توجه به اهداف توسعه فرهنگی, و جمع‌آوری اطلاعات از مدیران و متخصصان کتابخانه ملی, برای رسیدن به توسعه ی مطلوب در کتابخانه ملی, ابتدا شاخص‌های توسعه فرهنگی مشخص شد و سپس با توجه به نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصت‌ها و تهدیدها, مدیریت استراتژیک فرهنگی به کار گرفته شود . نتیجه‌گیری: با توجه به نظر مدیران ارشد کتابخانه ملی خصوصا رییس سازمان مربوطه جناب آقای دکتر صالحی امیری, شناسایی منابع کسری (کتاب‌های تاریخی که در کتابخانه‌های سایر کشورها نگهداری می‌شود)و هم‌چنین تبادل و تکمیل منابع و دیجیتال سازی منابع, از اقدامات اساسی برای دستیابی به توسعه فرهنگی است.

لینک کمکی