دانلود فایل مقاله جمهوری اسلامی طراحی الگو جهت سنجش میزان مسئولیت اجتماعی در صدا و سیمای ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله جمهوری اسلامی طراحی الگو جهت سنجش میزان مسئولیت اجتماعی در صدا و سیمای ایران :
تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این طراحی الگو جهت سنجش میزان مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی می‌باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که چگونه می‌توان الگویی کمی جهت سنجش و اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی طراحی و ارائه نمود؟ سؤالات فرعی مقاله عبارتند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی, شناسایی میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی و طراحی مدل کمی اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی. در گام بعدی در پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق, فرضیات تنظیم شد. سپس با تعیین شاخص به طراحی پرسشنامه‌ها در راستای سؤالات تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها به اثبات و یا رد فرضیه‌ها پرداخته شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های آماری, داده‌های خام جمع‌آوری شده از پرسشنامه طبقه‌بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد و از طریق آمار استنباطی فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی