دانلود فایل مقاله زن منشی وتاثیر آن بر حسابرسی (با تاکید بر حسابرسی صورتهای مالی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله زن منشی وتاثیر آن بر حسابرسی (با تاکید بر حسابرسی صورتهای مالی) :
تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات رفتاری مولفه فرهنگی زن منشی بر اساس مدل ‌هافستد بر حرفه حسابرسی ایران پرداخته است شناسایی وجود چنین تاثیراتی و ابعاد آن می‌تواند به شناسایی بهتر رفتار حسابرسان و بهبود کیفیت خدمات حرفه‌ای آنها کمک نماید جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش اعضای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ‌ایران می‌باشند تعداد حسابرسان آزمون شده 253 نفر می‌باشند که از 21 موسسه حسابرسی انتخاب شده‌اند انتخاب آنها بر اساس روش تصافی ساده می‌باشد. در فرضیه‌های پژوهش تاثیر شرایط فرهنگی زن منشی بر رشد و ارتقای حرفه‌ای حسابرسان, میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه‌ای توسط حسابرسان و قواعد و رویه‌های مورد اعمال حسابرسان در رسیدگیها بررسی و آزمون شده‌اند نتایج آزمون آماری تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب و ارتقای شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی و عدم تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب رویه‌های حسابرسی توسط حسابرسان و عدم تایید تاثیر زن منشی برمیزان رعایت قوانین و مقررات حرفه‌ای در رسیدگیها می‌باشد.

لینک کمکی