دانلود فایل مقاله تحلیل سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعاتی نظام نوآوری‏ کشاورزی در پذیرش نوآوری‏ها از سوی کشاورزان (پژوهشی در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تحلیل سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعاتی نظام نوآوری‏ کشاورزی در پذیرش نوآوری‏ها از سوی کشاورزان (پژوهشی در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی) :
تعداد صفحات :24

توسعه منابع انسانی و انتقال فن‌آوری‏ها یا نوآوری‏ها ستون‏های اساسی توسعه کشاورزی به شمار می‏روند. هدف پژوهش حاضر, بررسی سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعات فردی و نقش آن‌ها در فرآیند تسهیل و نشر نوآوری‏های مختلف است. داده‏ها با استفاده از تکنیک مصاحبه‏ی ساختارمند و ابزار پرسشنامه (با رعایت تأیید روایی و اعتبار آن) گردآوری شده‏اند. جامعه آماری پژوهش را 260 نفر از کشاورزان عضو نهادهای گوناگون محلی در بخش سیس واقع در شهرستان شبستر تشکیل ‌دادند که با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 127 کشاورز به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای افزایش میزان دقت و صحت نتایج, 150 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد و موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه اجتماعی رهبران عقیدتی با ضریب تأثیر 821/0, مروجان کشاورزی دولتی با ضریب تأثیر 434/0, خانواده و همکاران کشاورزان با ضریب تأثیر 223/0 از بیشترین میزان قدرت تأثیر بر رفتار پذیرش نوآوری‏های کشاورزی, توسط کشاورز برخوردارند

لینک کمکی