دانلود فایل مقاله بررسی علل نوسانات آب دریای خزر با تأکید بر مخاطرات محیطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی علل نوسانات آب دریای خزر با تأکید بر مخاطرات محیطی :
تعداد صفحات :13

دریای خزر با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی به عنوان یک منطقه بسیار مهـممحسوب می شود . یکی از مخاطرات طبیعی و محیطی موجود نوسانات آب این دریاچه بزرگمی باشد . که از دیر باز تاکنون سبب خسارت های فراوان در این منطقه گـردیـده اسـت . ازعواملی که باعث نوسان آب دریا ی خزر می شود می توان به عوامل اقلیمی , زمین شناسی وانسانی اشاره داشت . تراز آب دریای خزر یک پدیده پویا است بدین معنا که جدایـی ایـندریا از اقیانوس منجر به این شده است که تراز آن در یک دوره اقلیمی و در مـدت زمـانـیطولانی به آرامی افزایش یافته و وقتی به حداکثر مقدار خود رسیده با همین آهنگ و با تغییـردوره اقلیمی رو به کاهش نهد . نوسانات تراز آب دریای خزر تـابـع تـغـیـیـرات ورودیرودخانه های منتهی به دریا و شدت تبخیر دریا است

لینک کمکی