دانلود فایل مقاله اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

کاهش تلفات آبیاری در اثر تبخیر سطحی با استفاده از آبگریزی در خاک سطحی می­تواند کمک قابل­توجهی در حفظ آب در شرایط کنونی که کشورمان دچار کمبود آب است, داشته باشد. در پژوهش حاضر, اثر ایجاد لایه آبگریز در خاک سطحی به­صورت لایه مالچ ضد تبخیر در سه خاک­ لوم شنی, لوم و لوم رسی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور, خاک­ها به­صورت مصنوعی در چهار غلظت متفاوت و به روش زمان نفوذ قطره آب برای حصول چهار درجه مختلف آبگریزی با اسید استئاریک آبگریز شدند و اثر آن به‌صورت لایه سه سانتی­متری آبگریز سطحی بر میزان تبخیر از لایسیمترهای کوچک (با ارتفاع و قطر 30 سانتی­متر) استقرار یافته در خاک بررسی گردید. آزمایش­ها در مزرعه­ای در اطراف شهرستان مرند (با مختصات جغرافیایی شمالی و شرقی) در تابستان 1395 انجام گرفت. آزمایش­ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با پنج تیمار درجه آبگریزی و در سه تکرار اجرا شد که پس از تجزیه و تحلیل آن توسط نرم‌افزار SPSS و با آزمون دانکن (سطح احتمال 5 درصد), مقایس میانگین بین میزان تبخیر در درجه­های آبگریزی مختلف برای هر سه خاک انجام شد. نتایج نشان­دهنده کاهش معنی­دار مقدار تبخیر در هر سه خاک دارای لایه سطحی آبگریز بود. همچنین افزایش درجه آبگریزی باعث کاهش بیش‌تر تبخیر سطحی گردید. بیش‌ترین میزان کاهش تبخیر با افزایش درجه آبگریزی نسبت به تیمار شاهد (با درجه آبگریزی صفر) در خاک­های لوم شنی, لوم و ­ لوم رسی به­ترتیب 3/78, 2/42 و 1/30 درصد بود.

لینک کمکی