دانلود فایل مقاله اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه :
تعداد صفحات :36

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت, اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق, راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد, اعمازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی, به تفکیک در خصوص مال مشاع, مورد مطالعه وبحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مالمشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن رابفروشد, اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیممورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسهشده است.

لینک کمکی