دانلود فایل مقاله ایدئولوژی, گفتمان و تحلیل سیاسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ایدئولوژی, گفتمان و تحلیل سیاسی :
تعداد صفحات :24

یکی از نتایج رشد دیدگاه های نسبی گرا و غیرذات گرایانه در علوم سیاسیبوده است. این روند با دستاویز انتقاد از ذهنیت گرایی « ایدئولوژی » کاهش توجه به عاملو مبارزه با نظریه حقیقت در سیاست شروع شد. نگارنده مقاله ذیل چنین استدلال میکندکه تأثیر گذاری بر مفهوم ایدئولوژی نه تنها هیچ ربطی به سوبژکتیویسم ندارد بلکه باارائه درک جدیدی از مفهوم ایدئولوژی, در چارچوب یک نظریه گفتمانی, می توان به افقجدیدی دست پیدا کرد. نگارنده یک نظریه ایدئولوژی ارائه میدهد که مکملی برای نظریهگفتمان می گردد و در تقابل با آن قرار نمی گیرد. بدین ترتیب, وی به این نتیجه می رسد کهحفظ تمایز میان دو مفهوم ایدئولوژی و گفتمان سودمند است و رابطه موجود میان نظمسیاسی نهادها و قدرت را بهتر تبیین می کند.

لینک کمکی