دانلود فایل مقاله فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر :
تعداد صفحات :33

در این مقاله, نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسطحقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوعپرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده, فضای جدید ایجاد شده هم فرصت برایتکمیل پروژه ناتمام مدرنیته و روشنگری و هم فرصتی برای نظار تهای پاناپتیکونی )فراگیر( دولت ب همردم فراهمشده است. نویسنده معتقد است که شرایط جدید ایجاد شده, دول تها را در اعمال تمام عیار قدرتشان محدودنموده, ولی این موضوع ب همعنی حل معمای حقو قبشر نیست. بنا ب هنگرش نویسنده, دول تها مهمترین ناقض حقوقبشر بود هاند, توجیهاتی چون توسعه اقتصادی, امنیت و خا صگرایی ایدئولوژیکی مهمترین متمسک دول تها برایمحدو دسازی حقوق مردم بوده است. راقم این سطور, عمومی شدن استفاده از شبکه جهانی اینترنت و دسترسیب هبرنام ههای تلویزیونی پخش شده از طریق ماهوار هها, مهمترین چالش دول تها برای اعمال حاکمیت مطلق وغیرقابل تجزیه دول تها بوده و از اینروی تلا شهای وسیعی توسط دول تها برای بازسازی حاکمیت در فضای سایبرآغاز شده است. بح ثهای اخیر در ارتباط با راهبری اینترنت نیز در همین راستاست, البته این موضوع زمین های برایطرح اهمیت نهادهای مدنی و سازما نهای غیردولتی و نقش آنها در راهبری آتی این حوزه شده است.

لینک کمکی