دانلود فایل مقاله بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

حقوقبین­المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه­هایحقوقبین­المللعمومی,بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین­المللمحیطزیسترامی­توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین,تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی,درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو,جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب­هایزیست­محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی­رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب,اصلاحتیاطییکیازاصولپایه­ایحقوق بین­المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام­آوروغیرالزام­آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه,اجرایایناصلهموارهبادشواری­هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل,بهبرخیازموانعومحدودیت­هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد.

لینک کمکی