دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص :
تعداد صفحات :38

نظربهاین­کهماده 190 قانونکاربرخیازگروه­هایکارگرانراکهدرمعرضظلممضاعفنسبتبهکارگراندیگرقراردارندموردحمایتقراردادهوآنانراتابعمقرراتجداگانه‌ایدانستهاست,دراینمقالهسعیشدهاستدلایلومبانیونحوهحمایتازکارگرانمذگورموردبررسیقرارگیرد. دراینراستا,وضعیتحقوقیصیادان,کارگرانحملونقلزمینی,هواییودریایی,کارگرانمعلول,مستخدمینمنازل,کارگرانکارهایمتناوبوکارگرانیکهطرزکارشانبه­نحویاستکهتمامیاقسمتیازمزدخویشراازمراجعینتامینمی‌کنندموردبررسیقرارگرفتهوجایگاهآْناندرموازینبین­المللی,علی­الخصوصاستانداردهایسازمانبین­المللیکاروحقوقکارتطبیقیوحقوقکارایرانموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست.

لینک کمکی