دانلود فایل مقاله گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1299 - 1285)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1299 - 1285) :
تعداد صفحات :33

بایگانی­ها,احکاموپرونده­هایگفتمانمشروطیتنشانمی­دهدکهدالمرکزیدراینگفتمانعبارتبوداز «استبداد»ودال­هایمسلطدیگرحولایندالمرکزی,همهمسائلمربوطبهامورداخلیایرانازجملهعدالت,حقوقرعیت (شهروندی)؛وقانونبودند. اینگفتماندوپیامدپیش­بینینشدهدربعدروابطخارجیایرانداشت: اولاین­کهپیروزیانقلابمشروطهدرایراندرعملموجبتضعیفحکومتمرکزیودرنتیجهگسترشوتقویتحکومت­هایمحلیدرایرانگردید,ودومگفتمانمشروطیتحولمحوردال­هایمربوطبهامورداخلیبودودرخصوصسیاستخارجیونوعروابطباقدرتهایبزرگ,دانشوآگاهیخاصیتولیدنکرد. نهایتاًمجموعهعواملزمینهوشرایطبرایبسطبیشترسلطهقدرت­هایخارجیدرایرانرافراهمآورد.

لینک کمکی