دانلود فایل مقاله منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی :
تعداد صفحات :38

آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قدر تهای بزرگ جهانی بخصوص امریکا قرار گرفته است. هر چند از منطقه آسیای مرکزی در گذشته با نام «هارتلند و یک منطقه ژئواستراتژیک» یاد م یشد, اما اینک با افزوده شدن جنب ههای ژئواکونومیک, آسیای مرکزی ب هیک منطقه حیاتی ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکتبدیل شده است.این منطقه با روسیه, چین, افغانستان و ایران مرز مشترک دارد. تبدیل شدن آسیای مرکزی ب همنطقه نفوذ برایهر قدرتی, کنترل کشورهای همسایه منطقه را ب هارمغان م یآورد که ب هلحاظ امنیتی و نظامی فو قالعاده مهم است.از سوی دیگر, در غرب این منطقه, دریای خزر واقع شده است که از نظر ذخایر نفتی در مقام دوم جهان قرار دارد.علاوه بر داشتن ذخایر عظیم و منابع طبیعی, این منطقه در موقعیت مرکزی و پل ارتباطی شرق و غرب بخصوصشرق دور و نزدیک واقع شده است.این مقاله ب هبررسی منافع ملی امریکا در آسیای مرکزی و بحث پیرامون استراتژ یهای اتخاذ شده خواهد پرداخت.

لینک کمکی