دانلود فایل مقاله تأثیر استراتژی‌های تجاری شرکت‌های بیمه بر توسعه محصول جدید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تأثیر استراتژی‌های تجاری شرکت‌های بیمه بر توسعه محصول جدید :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

هدف از این مقاله بررسی تأثیراتی است که استراتژی­های تجاری شرکت هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم از طریق بازارگرایی بر ارائه و توسعه محصول جدید دارند. در این راستا چارچوبی ارائه شده است که بهره­گیری شرکت­ها از استراتژی رهبری هزینه, استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز را به مشتری مداری, رقیب مداری و توسعه محصول جدید ربط می دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کمی و غیر آزمایشی؛ و از نظر نحوه اجرا, توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 17 شرکت خصوصی فعال در بازار بیمه ایران, جامعه آماری تحقیق حاضر بودندکه در این تحقیق تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش­نامه مورد تأیید متخصصان و اساتید حوزه مدیریت و بازاریابی قرار گرفت. پایایی پرسش­نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ, 87/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش­های آماری توصیفی و آمار استنباطی(آزمون­های همبستگی, رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که تأکید بیشتر بر استراتژی تمرکز باعث کاهش میزان توسعه و ارائه محصولات جدید شده و در عین حال تأثیری مثبت بر مشتری مداری خواهد داشت؛ استراتژی تمایز بر توسعه و ارائه محصول جدید, مشتری مداری و رقیب مداری توأماً تأثیر مثبت خواهد داشت و نهایتاً استراتژی رهبری هزینه فقط بر رقیب مداری مؤثر خواهد بود.

لینک کمکی