دانلود فایل مقاله بازدارندگی, مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن )مطالعه موردی رابطه ایران و امر کیا(

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بازدارندگی, مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن )مطالعه موردی رابطه ایران و امر کیا( :
تعداد صفحات :27

در مقاله حاضر, رهیاف تهای گوناگونی در زمینه شناخت مکانیز مهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکنم یباشد, ارایه گردیده است. در ادامه درصدد پاسخگویی ب هاین پرسش خواهیم بود که چگونه م یتوان از بازدارندگیب هعنوان مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن سود جست؟بنابراین از تجزی ه وتحلیل مدل مذکور, اصل یترین مفروض مقاله حاضر را تحت چهار عنوان, اقدامات بازدارنده,اقدامات اعمال فشار, اقدامات ضداستقرار و اقدامات ضدتهاجم مطرح خواهیم کرد که مجموعه این رو کیردها ب هطورنسبی م یتواند برای اجرای کی طرح موفق از مدل بازدارندگی متقابل باشد.

لینک کمکی