دانلود فایل مقاله ماهیت تهدید نرم, ابعاد و ویژگی‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ماهیت تهدید نرم, ابعاد و ویژگی‌ها :
تعداد صفحات :28

هرچندنرم‌افزارگرایییکیازابزارهایتأمینبهتروبیشترمنافعملیکشورهاتلقیمی‌شود,ولیبررسی‌هانشانمی‌دهداستفادهازقدرتنرمتوسطدولت‌هایبزرگهموارهتحتتأثیرملاحظاتراهبردی ‌امنیتیقرارداشتهاست,درحقیقتیکیازوجوهممیزهدنیایامروزازدنیایپیشین "فزوناهمیتیقدرتنرمکشورهاوتواناییآناندرایجادتغییراتژرف,تدریجیونامحسوسدرنظامباورها,سبکزندگی,مواضعسیاسیونگرش‌هاوترجیحاتاجتماعیمخاطبانآماج,بااعمالتهدیداتنرم" است. منظورازتهدیداتنرم,طیفوسیعیازکنش‌هاواقداماتاجتماعی,سیاسیوفرهنگیاستکهکشورهایبرخوردارازفناوریارتباطیبرتر,ازآن­هابرایتحمیلغیرمستقیمارادهخویشبردیگراناستفادهمی‌نمایند.هدفاصلیاینمقالهبررسیمفهومابعادوویژگی‌هایتهدیدنرمورویکردهاینرم‌افزارانهدررهیافت‌هاونظریه‌هااست. دراینمقالهسعیشدهبهمنظوردرکیاساسیازمقولهتهدیدوتهدیدنرم,منابعوسطوحمختلفآنرامعرفیودرنهایتبهکارویژه‌هایتهدیدنرمدراینسطوحاشارهشود.

لینک کمکی