دانلود فایل مقاله بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpinaMortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تولید آراشیدونیک اسید توسط alpinaMortierella در تخمیر حالت جامد با استفاده از تفاله خرما :
تعداد صفحات :17

مقدمه: آراشیدونیک اسیداز اسیدهای چرب ضروری چند غیر اشباع می­باشد که نقش مهمی در سلامت انسان ایفا می­کند. گونه ­هایی از قارچ جنس Mortierellaقادر به تولید گستره­ی وسیعی از اسیدهای چرب چند غیراشباع به ویژه آراشیدونیک اسید بوده و تحقیقات نشان داده­اند عوامل متعددی بر تولید آنها موثر می­باشند. امروزه تولید میکروبی آراشیدونیک اسید توسط قارچ­M. alpina با بکارگیری تخمیر حالت جامد مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش­ها: تولیدآراشیدونیک ­اسیدتوسط کشت جدایهMortierella alpina CBS 528.72برتفاله خرما در تخمیر حالت جامد با استفاده از طرح پلاکت برمن انجام گرفت. به منظور تامین منبع نیتروژن, کنجاله سویا اضافه شد. تاثیر یازده متغیر شامل اندازه ذرات, میزان رطوبت, pH اولیه, نسبت کربن به نیتروژن سوبسترا, مکمل­های روغن بزرک و سویا, سن تلقیح, دما و مدت زمان گرمخانه­گذاری, مدت زمان پیش تیمار حرارتی و مکمل نیتروژن بر میزان تولید آراشیدونیک­اسیددر دو سطح بررسی گردید. یافته­ ها: در محدوده مورد بررسی متغیرها در این تحقیق, رطوبت اولیه % 75-70 سوبسترا, افزودن w.w-1)% 10)روغن بزرک, اندازه 1/7-1/2 میلی­متر ذرات سوبسترا, افزودن w.w-1)% 4­)مکمل نیتروژن و سن تلقیح 96 ساعت در افزایش تولید آراشیدونیک ­اسید تاثیر معنی­دار داشتند. بیشترین مقدار آراشیدونیک اسید تولید شده در این تحقیق, 4/66 میلی­گرم در گرم سوبسترای تخمیر شده خشک بود. نتیجه ­گیری: با اصلاح تفاله خرما توسط عوامل ذکر شده, می­توان به تولید روغن تک یاخته حاوی بیشترین مقدار آراشیدونیک ­اسید توسط قارچM. alpinaدست یافت.

لینک کمکی