دانلود فایل مقاله ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلر ی در گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنیک های کشت و PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلر ی در گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش شهرستان تنکابن با استفاده از تکنیک های کشت و PCR :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :10

مقدمه: جنس آرکوباکتر همراه با کمپیلوباکتر در خانواده کمپیلوباکتریاسه قرار دارد .آرکوباکترها باکتری های گرم منفی, بدون اسپور و میکروآئروفیلیک هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می شوند. این باکتری ها میله ای, به و یا مارپیچی شکل هستند. Sشکل آرکوباکتر بوتزلری رایج ترین گونه این جنس است به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی فراوانی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در مراکز فروش در شهرستان تنکابن بود. مواد و روش ها: جهت جداسازی از تکنیک استاندارد کشت و به منظور تعیین هویت و شناسایی از تست های فنوتایپینگ استفاده گردید. با و تکثیر ژن اختصاصی PCRاستفاده از آزمون آرکوباکتر تایید تست های فنوتایپینگ صورت پذیرفت. یافته نمونه گوشت ماکیان از خرده فروشی 95 ها: در مجموع های تنکابن جمع آوری و با هدف بررسی حضور گونه آرکوباکتر بوتزلری مورد آزمایش قرار گرفتند. بر پایه آزمون %) به 12/63 نمونه مورد مطالعه ( 95 نمونه از 12 های کشت آرکوباکتر بوتزلری آلوده بودند. هم چنین نتایج فنوتایپینگ را تائید نمود. PCRتکنیک نتیجه گیری: گرچه این باکتری تقریباً از تمامی مخازن محیطی جدا شده است, اما میتوان ماکیان را مخازن اصلی آرکوباکتر ها دانست. از این رو حضور این باکتری بیماریزا در گوشت ماکیان منطقه مورد تحقیق می تواند احتمال انتقال این عامل بیماری زا را به انسان از طریق مصرف محصولات غذایی افزایش دهد.

لینک کمکی