دانلود فایل مقاله بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بیلهر بر پایداری روغن سویا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

مقدمه: به دلیل فعالیت آنتیاکسیدانی شناخته شده ترکیبات گیاهی و مشتقات آن ها, افزودن آن ها به سامانه های غذایی بسیار مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر آنتی اکسیدانی گیاه بیلهر و همچنین کاربرد عصاره اتانولی آن در میزان به تأخیراندازی اکسیداسیون روغن سویا می باشد. مواد و روش % بر راندمان استخراج, ترکیبات فنولیک و فلاونوئیدی, به دام اندازی رادیکال 96 ها: در ابتدا تأثیر دو حلال آب و اتانول و قدرت احیا DPPH ) و 2000ppm و 1000 ,500 ,200( کنندگی آهن بررسی شد و در ادامه عصاره اتانولی در چهار سطح آنتی اکسیدان ) به روغن سویای بدون آنتی 200 ppm( در محدوده مجازشان TBHQ و BHA های سنتزی اکسیدان اضافه و اندیس پراکسید و اندیس تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره آبی بیشترین بازده استخراج را نسبت به عصاره اتانولی دارد ولی بیشترین میزان ترکیبات فنولیک میلی 21/73±0/89( میلی 14/99±0/60( گرم گالیک اسید در گرم بیلهر), فلاونوئیدی IC گرم کوئرستین در گرم بیلهر) و کمترین در 50 میلی2/05( DPPH آزمون گرم عصاره در میلی ) و نیز بیشترین قدرت احیا DPPH گرم میلی14/13±0/06( کنندگی آهن ) در II( مول آهن میلی به خوبی 2000ppm و 1000 گرم نمونه) مربوط به عصاره اتانولی بود. نتایج آزمون آون نیز نشان داد که عصاره اتانولی در سطوح توانسته اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک را کنترل کند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این بررسی عصاره اتانولی بیلهر می تواند به عنوان جایگزین آنتی ppm در سطح BHA اکسیدان سنتزی استفاده شوند و به این ترتیب می 200 توان گیاه بیلهر را به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود که این اثر ناشی از حضور ترکیبات فنولیک موجود در گیاه است.

لینک کمکی