دانلود فایل مقاله تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین بر شاخص های آسیب سلولی عضلانی و قلبی کاراته کاران جوان پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت ال آرژنین بر سطوح آنزیم­های کراتین کیناز (CK), لاکتات دهیدروژناز (LDH) و تروپونین T(Tnt) در کاراته کاران جوان پس از فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش­ها: 18 کاراته کار جوان در یک مطالعه نیمه تجربی به طور تصادفی در دو گروه مکمل و شبه دارو قرار گرفتند. افراد گروه مکمل روزانه 3 گرم کپسول ال آرژنین را به مدت هفت روز مصرف کردند و گروه شبه دارو نیز به همین مقدار شبه دار دریافت می­کردند. همه آزمودنی­های دو گروه پس از هفت روز مکمل یاری در یک آزمون ورزشی هوازی وامانده ساز به فعالیت پرداختند. نمونه­های خون وریدی آزمودنی­ها در چهار مرحله 1. قبل از شروع مکمل, 2. پس از پایان دوره مصرف مکمل و قبل از شروع فعالیت 3. بلافاصله بعد از پایان فعالیت ورزشی و4. بعد از 24 ساعت از فعالیت ورزشی جمع­آوری شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0a≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این بود که دامنه افزایش CKدر مراحل بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت ورزشی در گروه شبه دارو نسبت به گروه دریافت کننده مکمل ال آرژنین به طور معنی‌داری بالاتر بود(05/0‌>p). با این حال, سطح آنزیم LDH و Tnt در هر دو گروه مکمل و شبه دارو در زمانهای بلافاصله و 24 ساعت بعد از فعالیت وامانده ساز به طور معنی داری افزایش پیدا کرد(05/0‌>p). نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت مکمل یاری کوتاه مدت ال آرژنین می تواند آسیب سلولی عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز را از طریق جلوگیری از افزایش فعالیت آنزیم CK در ورزشکاران جوان کاهش دهد.

لینک کمکی