دانلود فایل مقاله ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته, نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ساخت بیوفیلم جدید بر پایه نانوذرات نشاسته, نانوذرات سلولز و عصاره سیر و بررسی خواص ضدمیکروبی آن به منظور استفاده در بسته بندی مواد غذایی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

مقدمه: در میان انواع فناوری‌های بسته‌بندی فعال موجود, بسته‌بندی ضدمیکروبی زمینه‌ای است که به‌تازگی روی آن تحقیقات بیشتری متمرکز شده است. استفاده همزمان از نانوذرات و مواد ضدمیکروب در بسته‌بندی غذا راهکاری جدید است. این تحقیق با هدف ساخت یک بیوفیلم بر پایه نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات نشاسته, نانوذرات سلولز و عصاره سیر انجام گرفت که هم ویژگی‌های تجزیه‌پذیری و هم خاصیت ضدمیکروبی داشته باشد. مواد وروش‌ها: عصاره سیر از سیر تازه تهیه و بعد نانوذرات سلولز و نشاسته به روش شیمیایی سنتز گردید. برای تعیین ویژگی‌های نانوذرات نشاسته و سلولز, تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی به کار رفت. با افزودن مخلوط سه ماده فوق بر روی پلیمر پلی اتیلن یک بیوفیلم تهیه شد که از نظر خاصیت ضدمیکروبی بر علیه دو باکتری, یک مخمر و یک کپک به‌ تنهایی و در حضور شیر تا 6 هفته بررسی شد. داده‌ها با تست آماری t-test مقایسه شدند. معیار 05/0p< برای تعیین معنی‌داری اختلاف داده ها بکار رفت. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: بیوفیلم تهیه‌شده بر روی اشریشیا کلای بالاترین خاصیت ضدمیکروبی را داشت (با قطر هاله عدم رشد حدود 5/8 سانتی‌متر اطراف بیوفیلم). اثر ضدمیکروبی بیوفیلم سنتز شده در حضور شیر آلوده (بعنوان مدل بسته بندی شیر) به‌طور معنی‌داری نسبت به کنترل, که حاوی هیچ‌گونه بیوفیلمی نبود, بالاتر بود. نتیجه‌گیری: با نانوذرات نشاسته, سلولز و عصاره سیر که روی یک پلیمر قرار می‌گیرند می‌توان بیوفیلم ضدمیکروبی مناسبی تهیه نمود. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند رویکرد جدیدی به‌سوی استفاده از بسته‌بندی‌های فعال ضدمیکروبی در صنایع غذایی جهت بهبود کیفیت, ایمنی و کاهش زباله‌های حاصل از غذا بحساب آید.

لینک کمکی