دانلود فایل مقاله ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های 3% و 5% نانونقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

مقدمه: در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد میکروبی بسته‌های محتوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم, تاثیر این بسته ها روی فلور قارچی نان‌های مصرفی با بسته‌های پلی اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه تجربی در رابطه با افزایش زمان ماندگاری نان‌های مصرفی به اجرا در آمده است. مواد و روش ها: ابتدا بصورت تصادفی تعداد 24 نمونه از هر 6 نوع نان سنگک, بربری, تافتون, جو, باگت و تست تولیدی از 12 نانوایی منطقه 2 شهر تهران تهیه شد. نمونه‌های نان اخذ شده در پوشش‌های نانویی 3% , 5% و پلی اتیلن معمولی (شاهد) قرار داده شد و در روزهای 1, 3, 7, 14 و 28 در دو تکرار بر اساس استاندارد ملی ایران تحت کنترل و آزمایشات میکروبی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر نوع فیلم و مدت نگهداری به عنوان عوامل اصلی بر فلور قارچی نان معنی‌دار بوده است (000/0 P=). به طوریکه با حضور نانوذرات در پوشش بسته‌بندی, فلور قارچی کاهش داشته است و با افزایش مدت روزهای نگهداری تعداد انواع قارچ افزایش یافته است ولی این افزایش در اکثر موارد در نوع نان و نوع قارچ یکسان نبود و تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشت (000/0 P=). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده چنین می‌توان گفت که استفاده از پوشش‌های حاوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم برای بسته بندی نان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و در راستای ارتقای امنیت غذایی نسبت به پوشش‌های پلی اتیلن ارجعیت دارد و استفاده از این نوع پوشش‌ها در صنایع پخت بعد از ارزیابی ایمنی پوشش بسته بندی توصیه می گردد.

لینک کمکی