دانلود فایل مقاله بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی :
تعداد صفحات :13

مقدمه: هدف از این مطالعه بکارگیری فیلم های پلیمری حاوی نانوذرات نقره به عنوان روشی جدید, برای افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت در محصول تجاری-صادراتی استان کرمان و همچنین تعیین دمای مطلوب برای نگهداری این محصول می باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق بعد از تهیه فیلم های نانوکامپوزیتی حاوی نانوپودر نقره (3% و 5% ) رطب مضافتی عزیزاباد بم درون پوشش‌ها بسته‌بندی شده و همراه نمونه‌های شاهدشان در چهار دمایC 50 , C20 ,C 8 وC4 ذخیره شدند. این نمونه‌ها 2,7,21 و 53 روز پس از ذخیره سازی تحت آزمایشات تایید شده توسط موسسه تحقیقات استاندارد صنعتی ایران برای خرما که شامل آزمایشات pH, TSS, اسیدیته و قند احیا می باشد, قرار گرفتند. یافته‌ها: به طور کلی همان طور که انتظار می رفت با افزایش اسیدیته, مقدار pH در هر دو نمونه 3% و 5% و شاهد کاهش یافت همچنین مقدار اسیدیته در نمونه‌های 5% نسبت به نمونه‌های 3% و شاهد تقریبا در تمامی تیمارها کمتر بود و مقدار pH برای این نمونه‌ها تقریبا مقدار بیشتری از نمونه‌های 3% و شاهد داشت. با بررسی اعداد بدست آمده از ازمایشات قند احیا , مشخص شد که مقادیر قند احیا مربوط به نمونه های شاهد از مقادیر مربوط به نمونه‌های 3% و 5% کمتربود. مقدار TSS نیز که مربوط به میزان رسیده بودن نمونه هاست در نمونه‌های مختلف مقادیر متفاوتی داشت. نتیجه‌گیری: بیشترین زمان ماندگاری مربوط بهنمونه‌های بسته بندی شده در پوشش‌های حاوی 5% نانوپودر نقره به مدت 53 روز و بهترین دما برای نگهداری نمونه ها دمای C4 تعیین شد.

لینک کمکی