دانلود فایل مقاله بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک, بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد بر روی فاکتورهای هماتولوژیک, بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

مقدمه: با توجه به افزایش تولید, مصرف و مزایای تغذیه ای روغن های خوراکی‌ تهیه شده به روش پرس سرد, بررسی سلامت و ایمنی مصرف روغن‌ کلزای تهیه شده به روش پرس سرد انجام شد که از طریق مقایسه فاکتورهای هماتولوژی, بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی بین موش های صحرایی دریافت کننده روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد و موش های صحرایی دریافت کننده روغن کلزای تصفیه شده, صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: بر طبق راهنمای "آزمایش مواد شیمیایی- مطالعه سمیت در جوندگان, دوز تکرار90 روزه", 56 موش صحرایی به پنج گروه تقسیم بندی شدند. گروه ها شامل: گروه 1 با جیره غذایی معمولی, گروه 2 دریافت کننده غذای معمولی و روغن کلزای تصفیه شده با دوز (5 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) و گروه های 3, 4 و 5 نیز علاوه بر غذای معمولی, دریافت کننده روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد, هر کدام در دوزهای به ترتیب 5/2 و 5 و 5/7 (میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بودند. در پایان آزمایش تغییرات وزن بدن,مصرف غذا وآب, علائم مسمومیت, مشاهدات بالینی و معاینات چشم پزشکی در طول دوره (90 روز) بررسی شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش در زمینه تغییرات وزنی, تعیین پارامترهای خونی و فاکتورهای بیوشیمیایی در تمامی موش­های صحرایی بررسی گردید. میزان کاهش تری گلیسرید و آنزیم های کبدی (ALT,AST) در گروه­های دریافت کننده روغن کلزای پرس سرد در مقایسه با گروه دریافت کننده روغن کلزای تصفیه شده از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0> P). نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج حاصله, روغن کلزای تهیه شده به روش پرس سرد در دوزهای تجویز شده, بر فاکتورهای هماتولوژی, بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی موش صحرایی اثری نداشت.

لینک کمکی