دانلود فایل مقاله میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس روشی نوین برای ارزیابی فعالیت تخمیری مخمر نانوایی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

مقدمه: عملکرد تکنولوژیکی مخمر نانوایی ارتباط تنگاتنگی با قابلیت زنده­مانی آن دارد. به منظور پیش بینی خصوصیات عملکردی مخمر نانوایی, مشاهده زنده مانی و تفکیک مخمرهای زنده از مخمرهای مرده در محیط تخمیر به روشی سریع و دقیق نیاز است. مواد و روش‌ها: در این مقاله با انتخاب سه نمونه مخمرخشک فوری, از میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس, 02/0% محلول رنگی FDA (فلورزین دی استات) و 1/0% اوانس بلو جهت مشاهده زنده­مانی و از دستگاه گازوگرافی برای اندازه­گیری قدرت تولید گاز مخمرها استفاده شد. تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی توسط آزمون میکروبی تعیین شد. آزمون پخت نیز برای بررسی حجم و ارتفاع نان­ها انجام گرفت. یاقته‌ها: مخمر A با بیشترین تعداد سلول سبز رنگ مشاهده شده توسط میکروسکوپ اپی فلورسانس (4/7±178), بیشترین تعداد واحدهای تشکیل‌ دهنده کلنی (cfu/mg1010×15), بیشترین میزان گاز تولیدی (ml CO2/3h 9/1±3/163), بیشترین حجم (cm303/10±2/132) و بیشترین ارتفاع نان ( cm35/0±72/4) را نشان داد. مخمر C با کمترین تعداد سلول‌های سبز (97/8±2/102), کمترین تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی (cfu/mg1010×12), کمترین میزان گاز تولیدی (CO2/3h ml 6/1±67/139), کمترین حجم ( cm321/6±33/108) و نیز کمترین ارتفاع نان ( cm3/0±81/3) را نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که رابطه مستقیم بین تعداد سلول‌های زنده مشاهده شده در آزمون رنگ‌آمیزی توسط میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس, قدرت تولید گاز آنها و همچنین عملکرد نانوایی مخمر ساکارومایسس سرویسیا از منظر تکنولوژیکی وجود دارد. با استفاده از میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس و محلول‌های رنگ آمیزی فوق به سادگی می‌توان قدرت تولید گاز مخمر مورد نظر را در محیط تخمیر پیش بینی کرد و بدین ترتیب می‌توان این روش را جایگزین روشهای طولانی مدت تحقیقاتی کرد.

لینک کمکی