دانلود فایل مقاله بررسی وارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی وارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید :
تعداد صفحات :36

یافته های اخیر بازاریابی نشان می دهد که کشور خاستگاه تولید به عنوان عامل پنجم آمیخته بازاریابی نقش مهمی در رفتار خرید مصر ف کننده دارد . از طرفی تصویر ذهنی درک شده از کشور خاستگاه تولید در صورتی که مصرف کننده از کشور خاستگاه مارک تجاری آگاهی داشته باشد بر ادراک مصرف کنندگان از مار کهای تجاری مربوط به آن کشور تاثیر م یگذارد. شواهد مذکور نشان می دهد که یکی از اصلی ترین مسایل در بازا ریابی بین المللی از محورهای فوق سرچشمه می گیرد. و بر همین اساس مسئله اساسی پژوهش عبارت است از این که : رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید و میزان آن چگونه م یباشد؟ روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است . از مجموع 8 ک لان شهرکشور, شهر تهران به طور مستقیم و شهر های کرج, مشهد و تبریز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان 7 کلان شهر باقی مانده, به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است . که با توجه به قرارداد با پست مستقیم نسبت به توزیع و جم عآوری پرسشنام هها اقدام گردید.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و حجم نمونه ( 604 ) نفر بوده است. با توجه به تفاوت جمعیتی موجود در شهرهای انتخاب شده, مجموع تعداد نمونه به نسبت جمعیت خانوارها, بین شهرهای فوق تقسیم شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید در تحقیقات بین المللی استفاده گردیده است که برگرفته از تحقیقات پارامز - واران و یاپراک ( 1987 ) و همچنین پیشارودی و پارامز - واران (1997 ) می باشد. این پرسشنامه 22 سئوالی ملاک عمل پژوهشگران در زمینه ارزیابی " تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید " قرار می گیرد. با توجه به این که اعطای امتیاز , یکی از استراتژی های متداول ورود به بازار های در حال ظهور می باشد به بررسی متغیر های پژوهش در چنین قرارداد هایی پرداخته شد . متغیر های اصلی پژوهش شامل عواملی چون آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری, تصو یر ذهنی از کشور خاستگاه تولید آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب, آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید, و عوامل جمعیتی چون سطح تحصیلات, سطح درآمد, سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری می باشند. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه مع نی دار مستقیمی بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید وجود دارد . همچنین بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب دارای خاستگاه یکسان, و آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید و سطح درآمد نیز رابطه معن یدار مستقیمی وجود دارد . اما علی رغم یافته های علمی سایر تحقیقات, بر اساس یافته های پژوهش در ایران بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و سطح تحصیلات, سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری رابطه معن ی داری مشاهده نشد.

لینک کمکی