دانلود فایل مقاله ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران) :
تعداد صفحات :38

ارزش ویژه برند هر ساله توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می شود اما در این میان این ارزش گذاری از دید مشتری از اهمیت بالایی برای شرکت های برخوردار است, زیرا در نهایت موفقیت و ماندگاری آنها در گرو مشتریان آنان است. به همین دلیل ارزش ویژه برند از ارزش دارایی های فیزیکی به مراتب بیشتر بوده که این امر نشانگر اهمیت بالای آن است. مدل گیل 1 و همکاران ( 2007 ) برگرفته از یافته های آکر, یو و .... است که در کشور اسپانیا آزمون گردیده است. در این مدل برای اولین بار متغیر خانواده مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به تفاو تهای فرهنگی, اجتماعی, روانشناختی محیطی کشورهای مختلف در مطالعه حاضر به ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده که شامل عوامل قیمت, تبلیغات, ترفیع, خانواده که از طریق ارزش گذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند (شامل تداعی برند, آگاهی از برند, وفاداری به برند وکیفیت درک شده) بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است, پرداخته ایم. جامعه آماری ما مشتریان فروشگاه رفاه در سطح شهر تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی طبق های است که از روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه ها و از تحلیل مسیر برای بررسی تاثیر متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ارزش ویژه برند استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشانگر این امر است که قیمت, خانواده, تبلیغات و توزیع به صورت غیرمستقیم و با تاثیرگذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند موثر است. آشنایی با برند, تداعی برند, و کیفیت درک شده به صورت مستقیم بر وفاداری به برند تاثی رگذارند همچنین به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند موثر می باشند. در نهایت خانواده به عنوان تاثی رگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه برند م یشود شناسایی گردید.

لینک کمکی