دانلود فایل مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصر ف کننده (با استفاده از مدل آکر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصر ف کننده (با استفاده از مدل آکر) :
تعداد صفحات :28

در دو دهه اخیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری هم از دید تجار و هم محققان بازاریابی به عنوان یک مفهوم با اهمیت مورد توجه قرار گرفته است. زیرا از طرفی تعیین نام و نشان تجاری مستلزم سرمایه گذاری های زیادی است از سوی دیگر شرکت های تولیدی در نهایت در می یابند که نام و نشان تجاری آنها منشأ قدرتی است که در بازار به دست می آورند. با وجود تحقیقات دانشگاهی زیادی که روی این مباحث انجام شده است اما تعداد تحقیقات پیمایشی ای که به طور تجربی, مدل های پیشنهاد شده را آزمایش کند, اندک است. در مطالعه حاضر به ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصر فکننده نهایی یعنی با دید بازاریابی و با استفاده از مدل آکر (1991 ) پرداخته شده است. سؤال اساسی در این تحقیق به شرح زیر می باشد: عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دید مصر فکننده چیست و میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در ارزیابی مصر فکننده نهایی از ارزش ویژه نام و نشان تجاری چقدر است؟ نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که در جامعه آماری مذکور, فقط عامل وفاداری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تاثیر دارد و سایر عوامل یعنی کیفیت ادراک شده, آگاهی از نام و نشان و نیز تداعی نام و نشان به طور غیر مستقیم و از طریق وفاداری می توانند بر ارزش ویژه نام و نشان اثر بگذارند.

لینک کمکی