دانلود فایل مقاله بررسی هماهنگی میان استراتژی های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی هماهنگی میان استراتژی های سطح کسب و کار و بازارگرایی در چارچوب مراحل چرخه عمر سازمان :
تعداد صفحات :25

در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی سازمان­ها به منظور این که در مسیر توسعه, حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد, نه تنها باید منابع ملموس و ناملموس و قابلیت­های درونی خود را توسعه و گسترش دهند بلکه باید با توجه بیشتر به محیط به صورت موثرتر به تغییرات محیطی پاسخ دهند, و با افزایش قدرت رقابتی خود, جایگاه خود را در میان رقبا مستحکم کنند. این پژوهش در پی آن است تا شرکت­های فعال در صنایع غذایی استان مازندران را به صورت موردی مطالعه و بررسی نماید که آیا مراحل مختلف چرخه عمر سازمان (معرفی, رشد, بلوغ, افول) می­توانند رابطه بین استراتژی­های رقابتی در سطح کسب و کار و بازارگرایی را تحت تاثیر قرار دهند. جهت تعیین مدل مفهومی پژوهش, از نقاط مرجع استراتژیک, میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی) استفاده شده است. بر این مبنا استراتژی سطح کسب و کار و مراحل مختلف چرخه حیات تعیین شدند و سپس رابطه گونه­های مختلف استراتژی­های سطح کسب و کار با چرخه حیات سازمان بر بازارگرایی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و نحوه گرد آوری داده­های تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی (پیمایشی) قرار داشته و از سری تحقیقات همبستگی محسوب می­گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران , معاونین و کارشناسان ارشد شرکت­های فعال در صنایع غذایی در سطح استان مازندران می­باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق می­توان نتیجه گرفت میان استراتژی­های رقابتی سطح کسب و کار و بازارگرایی با مراحل چرخه حیات سازمان در شرکت­های مورد مطالعه هماهنگی وجود دارد.

لینک کمکی