دانلود فایل مقاله بررسی نقش خصوصیات کیفی محصولات غذایی سنتی (با اسم حمایت شده از مبدأ) بر رفتار مصرف کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی نقش خصوصیات کیفی محصولات غذایی سنتی (با اسم حمایت شده از مبدأ) بر رفتار مصرف کننده :
تعداد صفحات :27

مرور ادبیات در مورد کیفیت محصولات غذایی دو جنبش متمایز را آشکار می کند : اولاً رشد تعداد مصرف کنندگانی که به تدریج به سمت مصرف محصولات غذایی اختصاص داده شده به مبدأ حرکت می کنند و ثانیاً تولید کنندگان به این تغییر الگوهای مصر ف, بوسیله عرضه مواد غذایی اختصاصی به مبدأ (PDO) ناشی از کیفیت بالای این محصولات و ادراکات ذهنی مثبت مصرف کنندگان در مورد خصوصیات کیفی این نوع محصولات است. بنابر این وقتی مصرف کنندگان قضاوتی ارزشی را در هنگام درک کیفیت در نظر م یگیرند , لازم است مفهوم کیفیت به دو گروه فاکتورها تقسیم شود: خصوصیات کیفی ذاتی و خصوصیات کیفی غیر ذاتی و از آنجایی که مصر فکنندگان ارزش بسیاری به کیفیت برندهای اس مهای حمایت شده از مبدأ می دهند , لازم است که رضایت و وفاداری و قصد خرید مصر فکننده نسبت به خصوصیات کیفی ذاتی و غیر ذاتی این محصولات جهت افزایش در مقدار خرید و تکرار خرید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی دقیق نقشی که خصوصیات ذاتی و غیرذاتی محصولات غذایی سنتی ویژه با اسم حمایت شده از مبدأ در ادراک مصرف کننده ایجاد می کنند, گز بلداجی انتخاب گردید تا تمایزی که مصرف کنندگان بین خصوصیات ذاتی و غیر ذاتی ایجاد می کنند به راحتی شناسایی شود. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان گز بلداجی در شهر اصفهان تشکیل می دهند و حجم نمونه برابر 384 نفر تعیین گردید, جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 14 و LISREL 8.53 استفاده شد که در نهایت تأثیر مثبت و معنادار ادراک خصوصیات ذاتی بر رضایت و رابطه مثبت و معنادار ادراک خصوصیات غی ذاتی محصول بر رضایت و وفاداری مورد تأیید قرار گرفت و تأثیر رضایت بر وفاداری و قصد خرید و همچنین تأثیر وفاداری بر قصد خرید مثبت و معنادار بود اما تأثیر ادراک خصوصیات ذاتی محصول بر وفاداری مصرف کننده مورد تأیید قرار نگرفت.

لینک کمکی