دانلود فایل مقاله ارزیابی مکانیزم میانجی گری کیفیت ارتباط و تعدیل اثرات تجربه اولیه در خدمات ISP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی مکانیزم میانجی گری کیفیت ارتباط و تعدیل اثرات تجربه اولیه در خدمات ISP :
تعداد صفحات :57

تحقیق حاضر به بررسی میزان تاثیر پذ یری غیر مستقیم وفاداری مشتریان صنعت ISP از متغیرهای ک یفیت شبکه , اصلاح خطاها و رابطه رفتار فروش با استفاده از مکانیزم کیفیت ارتباط شامل دو متغیر رضایتمندی واطمینان و هم چنین چگونگی تعدیل روابط فوق توسط کاربران فن آوری اطلاعات که برای اولین بار از این خدمات استفاده کرده اند, می پردازد. شرکتهای فراهم کننده خدمات ا ینترنتی مشتریان خود را از طریق ارائه بسته های رقابتی گوناگون (مانند قراردادن جایزه ,اینترنت رایگان,حل سریع مشکلات مشتریان و تلاش در جهت حفظ رضایت آنها و ....... ) جستجو و جذب می کنند و در نتیجه برای اینکه یک شرکت بتواند , در این محیط رقابتی باقی بماند , نیاز به روی کرد یا روشی دارد که قوت ها و مرز قدرت رقابتی شرکت را در رابطه با موارد فوق نسبت به سا یر رقبا در ب ین مشتریان به خوبی نشان داده و باعث ایجاد یک ارتباط قوی بین دنیای اینترنت و یک کاربر شود .کیفیت ارتباط از جمله این ابزارهاست که به دنبال ارزیابی کلی انداز ه و قدرت ارتباط است, برای اینکه این ارتباط, نیازها و انتظارات بخشهای درگیر را بر مبنای یک تماس یا رویداد موفق یا ناموفق معرفی می کند.

لینک کمکی