دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین برند و مصرف ‌کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین برند و مصرف ‌کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی) :
تعداد صفحات :32

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برند و مصرف ‎کننده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‏ها تحقیقی پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف‎ کنندگان لوازم خانگی برقی در شهر مشهد تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده, متناسب با حجم جامعه, تعداد 420 پرسشنامه در فروشگاه ‏های لوازم برقی در سطح شهر مشهد توزیع و در نهایت 375 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‏های جمع‏آوری شده به وسیله دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار LISREL برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی و انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند اثر مثبت و معناداری بر رضایت برند, اعتماد برند, تعهد برند و عشق برند دارد, رضایت برند و اعتماد برند اثر مثبت و معناداری بر عشق برند و تعهد برند دارد, عشق به برند و تعهد برند اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دهان به دهان و وفاداری برند دارد. مهم­ترین محدودیت پژوهش حاضر عدم همکاری برخی از مدیران فروشگاه‎های فروشنده لوازم برقی برای توزیع پرسشنامه بود. نتایج پژوهش حاضر می‎تواند به عنوان منبع ارزشمندی برای بهبود روابط بین یک برند ایرانی و مصرف ‎کننده مورد استفاده مدیران و سیاستگذاران صنعت لوازم برقی در کشور قرار گیرد. این پژوهش برای اولین بار در ایران به بررسی روابط بین یک برند ایرانی و مصرف‎ کننده در صنعت لوازم خانگی برقی می‎پردازد و در آن ابعاد نوین برند مورد بررسی قرار می‎گیرد.

لینک کمکی