دانلود فایل مقاله بررسی ژئومرفولژی مناطق خشک در تقویت منابع آبی و جبران افت در سفره های بحرانی ( مطالعه موردی منطقه جهرم )

جهرم از جمله دشت های شهرستان جهرم در استان فارس بوده که ازسال 1374 به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده است . مساحت کلشهرستان 5436 کیلومتر مربع است و مساحت دشت جهرم 796 کیلومتر مربع می باشد ومساحت دشت ممنوعه 446 کیلومتر مربع و حداکثر نقطه ارتفاعی 2780 متر و حداقل نقطهارتفاعی 1040 متر از سطح دریا و همچنین چاه های موجود در دشت 1367 حلقه با حجمتخلیه ی حدود 178 میلیون مترمکعب در سال می باشد . [11] بعضی از اشکال ژئومرفولژیباعث تغذیه آب های زیرزمینی می گردند که با توجه به پراکندگی این اشکال در شهرستانجهرم می توان تمهیداتی اندیشید که با طرح های آبخیزداری صحیح ا

دانلود فایل مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در انتخابات شورایاری دوره سوم محلات مطالعه موردی:دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران

جهرم از جمله دشت های شهرستان جهرم در استان فارس بوده که ازسال 1374 به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده است . مساحت کلشهرستان 5436 کیلومتر مربع است و مساحت دشت جهرم 796 کیلومتر مربع می باشد ومساحت دشت ممنوعه 446 کیلومتر مربع و حداکثر نقطه ارتفاعی 2780 متر و حداقل نقطهارتفاعی 1040 متر از سطح دریا و همچنین چاه های موجود در دشت 1367 حلقه با حجمتخلیه ی حدود 178 میلیون مترمکعب در سال می باشد . [11] بعضی از اشکال ژئومرفولژیباعث تغذیه آب های زیرزمینی می گردند که با توجه به پراکندگی این اشکال در شهرستانجهرم می توان تمهیداتی اندیشید که با طرح های آبخیزداری صحیح ا

دانلود فایل مقاله الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی

جهرم از جمله دشت های شهرستان جهرم در استان فارس بوده که ازسال 1374 به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده است . مساحت کلشهرستان 5436 کیلومتر مربع است و مساحت دشت جهرم 796 کیلومتر مربع می باشد ومساحت دشت ممنوعه 446 کیلومتر مربع و حداکثر نقطه ارتفاعی 2780 متر و حداقل نقطهارتفاعی 1040 متر از سطح دریا و همچنین چاه های موجود در دشت 1367 حلقه با حجمتخلیه ی حدود 178 میلیون مترمکعب در سال می باشد . [11] بعضی از اشکال ژئومرفولژیباعث تغذیه آب های زیرزمینی می گردند که با توجه به پراکندگی این اشکال در شهرستانجهرم می توان تمهیداتی اندیشید که با طرح های آبخیزداری صحیح ا