دانلود فایل مقاله تبیین بازدارنده‌های توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم

ت :21توسعه بخش کشاورزی زمینه­ساز فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌هاست. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش که به‌صورت پیمایش انجام شده، تبیین بازدارنده­های توسعه کشاورزی شهرستان رستم در استان فارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دهستان رستم دو از توابع شهرستان رستم بودند. برای این منظور، ابتدا تعداد خانوار روستاهای بالای بیست خانوار (10 روستا) در دهستان مذکور شمارش شدند (672 خانوار)، آنگاه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 220 خانوار به‌عنوان نمونه برآورد و به‌صورت انتساب متناسب در بین روستاهای مذکور توزیع شدند. پرسشنامه مهم‌ترین ابزار جمع­آوری دا

دانلود فایل مقاله نقش بازارهای هفتگی استان گیلان درتوسعه روستایی وزایش شهرهای جدید دراستان (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)*

ت :21توسعه بخش کشاورزی زمینه­ساز فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌هاست. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش که به‌صورت پیمایش انجام شده، تبیین بازدارنده­های توسعه کشاورزی شهرستان رستم در استان فارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دهستان رستم دو از توابع شهرستان رستم بودند. برای این منظور، ابتدا تعداد خانوار روستاهای بالای بیست خانوار (10 روستا) در دهستان مذکور شمارش شدند (672 خانوار)، آنگاه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 220 خانوار به‌عنوان نمونه برآورد و به‌صورت انتساب متناسب در بین روستاهای مذکور توزیع شدند. پرسشنامه مهم‌ترین ابزار جمع­آوری دا

دانلود فایل مقاله بررسی توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چندهدفی

ت :21توسعه بخش کشاورزی زمینه­ساز فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌هاست. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش که به‌صورت پیمایش انجام شده، تبیین بازدارنده­های توسعه کشاورزی شهرستان رستم در استان فارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان دهستان رستم دو از توابع شهرستان رستم بودند. برای این منظور، ابتدا تعداد خانوار روستاهای بالای بیست خانوار (10 روستا) در دهستان مذکور شمارش شدند (672 خانوار)، آنگاه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 220 خانوار به‌عنوان نمونه برآورد و به‌صورت انتساب متناسب در بین روستاهای مذکور توزیع شدند. پرسشنامه مهم‌ترین ابزار جمع­آوری دا