دانلود فایل مقاله آسیب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و ارائه یک الگوی اثر بخش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله آسیب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و ارائه یک الگوی اثر بخش :
تعداد صفحات :17

این پژوهش به آسی ب شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی سازما نهای دولتی ایران پرداخته و در صدد است پس از شناخت آسیب های فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران و تبیین نوع فرهنگ سیاس ی حاکم بر آن سازمان ها, رابطه فرهنگ سیاسی و اثربخشی سازمانی را نیز تحلیل نموده و به ارائه یک الگوی اثربخش بپردازد . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی انجام گرفته و با استفاده از پرسشنامه به جم ع آوری اطلاعات از نمونه آماری 30 نفر از خبرگان و اس اتید رشته مدیریت دولتی ایران و 1451 نفر از کارکنان سازمان های دولتی شش استان کشور پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داد ه ها, 62 آسیب فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران را در سه سطح آسیب های فردی, آسیب های سازمانی و آسیب های محیطی دسته بندی نموده و نوع فرهنگ سیاسی سازمان های دولتی ایران را محدود ارزیابی نموده است .

لینک کمکی