دانلود فایل مقاله بررسی عملکرد مدیریت آبخیزداری جهت حفاظت خاک و کاهش رسوب در پشت سد سفیدرود ( حوضه جمال آباد لوشان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی عملکرد مدیریت آبخیزداری جهت حفاظت خاک و کاهش رسوب در پشت سد سفیدرود ( حوضه جمال آباد لوشان ) :
تعداد صفحات :21

در این تحقیق از طریق روش های مناسب, به ارزیابــی عملیات آبخیزداری و اقـدامـاتانجام یافته در منطقه جمال آباد واقـع در پشت سـد سفیدرود اقدام شـده است . در تلفیـقنتایج حاصل از بررسی عملیات فنی و مکانیکی و مقایسه آن ها و اقــدامات دفتری ( تطـابـقحجم عملیات پیش بینی ش ـــده با مرحله تفصیلی اجـــرایی ) اختلاف قابل ملاحظه ای دیدهمی شود . در ارزیابی نتایج در مرحله اقدامات دفتری عملیات فنی, مکانیکی و پـارامـتـرهـایبیولوژیکی, درصد تفاوت بین پیش بینی شده و اجرا به شرح زیر می باشد : سد گـابـیـونـی76/84 درصد, بندهای خاکی 83/53 درصد, سد چپری 41/5 درصد, بذرکاری 24/7 , بوتـهکاری 40 و نهال کاری 67/7 درصد . در مقایسه نسبی پارامترهای فنی و مهندسی به عـمـلآمده در مرحله اجرا با اقدامات پیش بینی شده می توان چنین نتیجه گرفت : هدف تعیین شدهدر پروژه 79 درصد, عمر مفید مشخص شده 66/25 درصد, کارایی 79 درصـد و عملـکـردپارامترهای فنی و مهندسی مثبت می باشد . نتایج و درصد موفقیت کلیه سازه های مکانیکی وبیولوژیکی اجرا شده به شرح زیر می باشد : سدهای گابیونی 23/16 درصد, سد چپـری 59/5درصد, بند خاکی 16/47 درصد, نهال کاری 33/3 درصد, بوتـه کاری 60 درصد, بـذرکـاری75/3 درصد . لذا با توجه به اهداف اجرای عملیات از طرف مدیـریت آبخیــزداری استـان وارزیابی به عمل آمده از سازه های مکانیکی و بیولوژیکی در طـرح می تـوان کنتـرل رسوبـاتآبخیز و جلوگیری از وارد شدن رسوبات به دریاچه سد سفیدرود و نیز کنترل و پیشـگـیـریسیل به منظور جلوگیری از تلفات خاک و خسارات وارده به روستائیان را مثبت ارزیابی نمود

لینک کمکی