دانلود فایل مقاله تئوری و مدل های نمادین تعیین مکان مرکزی و حوزه نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تئوری و مدل های نمادین تعیین مکان مرکزی و حوزه نفوذ :
تعداد صفحات :24

در کشورهای در حال توسعه, روستاها عموماً از یک عقب ماندگی مضاعف رنج می برند, و امکان دادن خدمات برایتمام روستاها با مشکلات عدیده ای روبرو است, لذا مکان های مرکزی برای خدمات رسانی از اهمیت خاصیبرخوردارند. در این مقاله روش های تعیین مکان هندسی مطلوب برای مکان های مرکزی مورد بحث قرار گرفته ومدل خاصی برای این منظور ارائه شده است . از طرف دیگر حوزه نفوذ محلی که مخصوص هر سکونتگاه محسوبمی شود و نقطه صفر کشش و یا انتشار که در آن نقطه توان نفوذ به صفر تقلیل می یابد و همچنین حوزه نفوذفرامحلی که از برآیند حوزه های نفوذ حاصل می گردد از روش هایی است که به وسیل مدل های خاص خود ارائهگردیده و در نهایت لکه حوزه نفوذ در یک منظومه روستایی یا یک مکان مرکزی نتیجه و ره آورد این مقاله به حسابمی آید.

لینک کمکی