دانلود فایل مقاله پژوهش در تحول تکتونیکی و مرفولوژیکی تالاب قوری گل تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله پژوهش در تحول تکتونیکی و مرفولوژیکی تالاب قوری گل تبریز :
تعداد صفحات :21

چاله بسته قوری گل از دیدگاه ژئومورفولوژی ساختمانی بخشی از منطقه تکتونیکی بستان آباد است . بامطالعه عکس های هوایی می توان منطقه بستان آباد را به صورت یک آنتی کلیناریوم شناخت که در اثر فازهایکوهزایی اواخر دوران سنوزوییک به وجود آمده است و دنباله چین خوردگی تشکیلات نئوژن شمال شرق تبریز است .تالاب قوری گل به مانند بخش های دیگر منطقه در اوایل کواترنر (احتمالاً پلیوستوسن) بر اثر حرکات نئوتکتونیکگسسته شده و حاصل آن پیدایش چندین گسل در امتداد شمال غرب جنوب شرق است که تشکیلات فلیشکرتاسه فوقانی را جا به جا کرده و منجر به پیدایش فوسه تکتونیکی قوری گل شده است در کنار تالاب دو گسلبه موازات هم شناخته می شود. گسل اول تقریباً در شمال شرق و گسل دوم از جنوب شرق آن می گذرد که حد وسطاین دو گسل تالاب شکل گرفته است.

لینک کمکی