دانلود فایل مقاله تکنیک های گرافیکی در برنامه ریزی شهری از ابزاری ساده تا تکنیکی برجسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تکنیک های گرافیکی در برنامه ریزی شهری از ابزاری ساده تا تکنیکی برجسته :
تعداد صفحات :25

توسعه روزافزون جامعه شهری متأثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت, به ساخت و سازهای بدونبرنامه ریزی وگسترش مهار نشدنی آن منجرگردیده و تغییرات زیادی را در ساختار فضایی شهرها موجب شدهاست. ازاین رو لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی اساسی و طراحی فضایی زیستی مناسب را صد چندان نموده وهمچنین, تغییرات بنیادی فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی, دگرگونی های وسیعی را در ساختار فضایی مجتمع -هایزیستی طلب م ی نماید. شکی نیست که چنین تحولاتی نمی تواند بدون برنامه ریزی شهری و هدایت مؤثرشهرسازانپیش رود.برنامه ریزان شهری و منطقه ای با تکیه بر فرمول بندی, در تنظیم برنامه ها و اتخاذ سیاست ها, نیاز مداوم وپیوسته به کسب و دریافت اطلاعات دارند . برنامه ریزی و طراحی شهری از شناخت تا طراحی و اجرای برنامه هایشهری نیازمند اخذ اطلاعات سریع, صحیح, دقیق و به هنگام از محله, شهر و منطقه می باشد. تاکنون عناصر کارتوگرافیکی (گراف, هیستوگرام, نقشه, عکس, عکس هوایی, تصویر ماهواره ای, نقشه عکسی یا تصویری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی ) به عنوان ابزار اصولی به تأمین اطلاعات صحیح و معرفیامکانات و محدودیت های شهر و منطقه کمک نموده و بستر برنامه ریزی و طراحی شهری را فراهم می کرده است.دانش کارتوگرافی طی سال های اخیر متأثر از الکترونیک, ماهواره و اتوماسیون در آستانه تحولی بنیادیقرارگرفته است و علاوه بر نقش تعیین کننده شبیه سازی به تکنیکی بی نظیر, در مدل سازی (طرحی برای آینده ) بهمنظور طراحی و برنامه ریزی و آزمون فرایندها و تجزیه و تحلیل نتایج قبل از اجرا تبدیل گردیده است.هدف این مقاله, پژوهشی است تا تأثیر اتوماسیون را در تحول کارتوگرافیک و تبدیل آن به تکنیکی برجسته و مؤثر در برنامه ریزی شهری و منطقه ای تبیین و به ارائه الگویی مناسب به پردازد

لینک کمکی