دانلود فایل مقاله بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام).

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام). :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

چکیدهمطالعه حاضر با روش شناسی توصیفی- تحلیلی در راستای بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهر ایلام به انجام رسیده. روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام می‌شود. شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها, پیمایشی – کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری در شهر ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه سطح معنا داری آزمون (Sig)برای شاخص‌ فضایی در شهر ایلام برابر 630/0 می-باشد. در نتیجه اختلاف معناداری بین میانگین شاخص‌های فضایی در شهر ایلام از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد و بیانگر توافق معنادار پاسخ گویان در این رابطه است. همچنین میزان مجذور R تصحیح شده نشان داد که شاخص-های وارد شده به مدل 70 درصد تغییرات در تقاضای گردشگری شهری, شهر ایلام را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این امر است که انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی, تبلیغات, تشویق دیگران شکل می‌گیرد. کیفیت خدمات, کیفیت تسهیلات, و ارزش‌های دریافت شده و ادراک شده تأثیر مستقیمی بر کیفیت سفر, تجربه گردشگری و سطح تقاضای آن‌ها در آینده دارد.

لینک کمکی