دانلود فایل مقاله ارزیابی عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی(نمونه موردی: روستاهای واقع در حریم کلانشهر همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی(نمونه موردی: روستاهای واقع در حریم کلانشهر همدان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرگذاری عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش, توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق, 25 روستای واقع در حریم کلانشهر همدان می‌باشد که در آنها طرح هادی اجرا شده و از بین آنها 10 روستا به روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری کوکران, 200 خانوار روستایی‌ انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسش‌گری قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بر اساس نتایج به‌دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 488/0 بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد, به‌نحوی‌که عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی, متغیر نقش تشکل‌های مردم نهاد در مشارکت‌آفرینی به میزان 5/26 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده‌است. در توزیع فضایی رابطه‌ی بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی در شش روستا, همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

لینک کمکی