دانلود فایل مقاله نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی :
تعداد صفحات :42

درطولقرن‌هایاخیر,توسعهوپیشرفتحقوقبین­المللازدیدگاهتئوری­هایمدرنامروزین,باتلاش­هایمربوطبهحلوفصلمسالمت­آمیزمناقشاتبیندولت­هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس­هایاولودوملاهه 1899و 1907,موضوعحلوفصلدعاویبین­المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرهایندوکنفرانسمی­باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین­المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی­رود. درحالی­کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری­هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم­هایمختلفراهحل­هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت­هابه­عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین­الدول (روابطازنوعتجاری,منطقه­ای,محیطزیستیو ....) بشمارمی­رود.

لینک کمکی