دانلود فایل مقاله تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تأملی بر مفهوم حق بر توسعه :
تعداد صفحات :33

در این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر, ارایه نما ییم. اساس استدلال ما, متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو, ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم در اسناد و آرای بین المللی, بهتجزیه و تحلیل آن در قالبی نو و با محوریت حقوق بشر و آزاد یهای اساسی پرداختیم. تب یین درونمای ه, محتوا وعناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحلیل مؤلف ههای مفهومی آن نظیر توسعه ب همثابه فرایند, توسعه ب همثابهبُرداری از ح قها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی, از جمله مسائل مهمی هستند که به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت هاند.

لینک کمکی