دانلود فایل مقاله بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری :
تعداد صفحات :38

هدف کلی از این پژوهش «دانلود فایل مقاله بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری» است. برای جم عآوری اطلاعات, پرسشنام های در پنج مقیاس )آگاهی سیاسی, آزادی سیاسی, رقابت سیاسی, سلامت انتخاباتی و تبلیغات( که ب هصورت لایکرتی درج هبندی و روایی وپایایی آن از قبل سنجیده شده بود ب هکار گرفته شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان رسمی مدارس شهر فیروزآباددر دور ههای تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه بود و نمونه آماری ب هصورت خوش های تصادفی انتخاب شد.نتایج تحقیق نشان داد ک ه:1 از میان ابعاد عامل آگاهی سیاسی, آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات بیشترین میانگینو شناخت دقیق احزاب و گرو هها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری, نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. در تمامی ابعاد, عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب هبُعد آزادی مطبوعات و رسان هها و کمترین تأثیر متعلق ب هامکان تش یکل گرو ههای سیاسی غی ردولتی در چارچوبقانون بود. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری, نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. در عامل رقابت سیاسی بیشترین میانگین تأثیر متعلق ب هنهاد سیاسی مؤثر ب همنظور نظارت و کنترل بر کارکردرئی سجمهور پس از انتخاب شدن و کمترین تأثیر متعلق ب هعدم دخالت ارگا نهای نظامی, اجرایی و نظارتی در امر انتخابات ب هنفع فرد و یا گروه خاص است. تفاوت بین میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار است. تمامی ابعاد عامل سلامت انتخابات بر مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب هبکارگیریافراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات و کمترین تأثیر مربوط ب هعدم برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی است. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است. همه ابعاد عامل تبلیغات بر مشارکت مردم تأثیر دارند که بیشترین میزان تأثیر متعلق ب هحضور گسترده و مؤثرمطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها و کمترین میزان تأثیر متعلق ب هبرپایی جلسات و سخنرانی های سیاسی توسط کاندیداها م یباشد. تفاوت بین این میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار ب هدست آمد. از نظر معلمان, تبلیغات انتخاباتی بیشترین تأثیر و آزادی سیاسی کمترین تأثیر را بر میزان مشارکت مردم در انتخابات دارند. تفاوت بین این میانگین ها در سطح 0/0001 معنادار شد.

لینک کمکی