دانلود فایل مقاله جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین :
تعداد صفحات :58

بافروپاشیشوروی وتشدیدپروسهجهانیشدن,زمینهمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی " مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعه مدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک, حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایییافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیاسی, بخشی ازنظریات خود را به واکاوی یا ارائه راهکارهای جدید در این خصوص اختصاص دادها ند.برلین نیز به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی اخلاقی معاصر در این زمینه بهاظهارنظر پرداخته است. اما دیدگاه وی برخلاف امر معمول سنخیتی با عرف معمول درحقوق بشر ندارد. برلین برخلاف لیبرالیستهای سنتی (از کلاسیک تا نولیبرال) قرائتیجدید از حقوق طبیعی و فطری که به اعتقاد کلاسیک ها لایتغیر است و سرچشمه حقوقبشر میب اشد, ارائه میکند. نویسنده مقاله سعی دارد با استفاده از پلورالیسم ارزشیبرلین به تبیین حقوق بشر از دیدگاه وی بپردازد. سوالی که نویسنده به دنبال پاسخگوییبه آن است به این قرار است که: در فرآیند تحول گفتمانی لیبرالیسم سنتی به لیبرالیسمآگونیستی, پلورالیسم ارزشی برلین تا چه اندازه حقوق بشر را متحول میکند؟

لینک کمکی