دانلود فایل مقاله مدلی برای تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی مالیاتی و افزایش رضایت مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدلی برای تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی مالیاتی و افزایش رضایت مودیان سازمان امور مالیاتی کشور :
تعداد صفحات :36

تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران کوشش نموده تا بر اساس الوی ت بندی الزامات سازمان امور مالیاتی با استفاده از یکپارچگی مدل های SERVQUAL و KANO رابطه بین عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیاتی را شناسایی و اولویت بندی نماید. با توجه به این که مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست های مالی دولت در جهت نیل به توسعه اقتصادی, تأمین و برقراری عدالت اجتماعی و یکی از عمد هترین اهر م های تنظیم کننده بخش های مختلف اقتصادی کشور از اهمیت وافری برخوردار است و تجارب گذشته نظام مالیاتی ایران و دیگر نظام های جهان گویای این حقیقت است که جلب اطمینان و همکاری مودیان مالیاتی یکی از موثرترین راه حل ها برای توفیق نظام مالیاتی هر کشور در زمینه تشخیص و وصول مالیات به شمار م یرود, در این تحقیق سعی شده با طرح سه فرضیه و با استفاده از یکپارچگی مدل های SERVQUAL و Kano الزامات مودیان مالیاتی شناسایی و هر کدام در یکی از گروه های الزامات اساسی, عملکردی و انگیزشی طبقه بندی شوند. با استفاده ازطرح تحقیق توصیفی - پیمایشی و نمونه گیری خوش ه ای, اطلاعات مورد نیاز از 297 نفر از مودیان ادارات کل مالیا تهای شمال, جنوب, شرق و غرب تهران با استفاده از پرسشنامه های معتبر (استاندارد شده و مورد تائید اساتید محترم راهنما و مشاور ) و پای ا (با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ و کسب نتایج بیش از 85 % ) گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اولویت بندی الزامات سازمان امور مالیاتی براساس مدل SERVQUAL (قابلیت اعتبار, پاسخگوئی, ملموس بودن, اطمینان خاطر و همدلی), براساس مدل Kano (الزامات اساسی, عملکردی, انگیزشی) و بر اساس مدل یکپارچه (قابلیت اعتبار, پاسخگوئی, عوامل ملموس, اطمینان خاطر و همدلی) است.

لینک کمکی